Algemene Voorwaarden.

Bij DAEMS BV koopt u met vertouwen. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene verkoopsvoorwaarden. 
DAEMS BV heeft het recht de inhoud van de website en voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen. Alle rechten voorbehouden aan:

                                                                                                               Daems BV
                                                                                                             Stationsstraat 80B
                                                                                                                 2230 Ramsel
                                                                                                                       België
                                                                                                            Tel.:016/69.91.00
                                                                                                       BTW: BE 0436582647
                                                                                           Ondernemingsnummer 0436.582.647

 1. Bestelling
  U ontvangt steeds een e-mail ter bevestiging van de geplaatste bestelling, met daarin de nodige gegevens om de betaling uit te voeren en de leveringstermijn. DAEMS BV kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant. Als klant bent u verantwoordelijk voor alle zendingen van ons die toekomen op uw opgegeven woonst- of leveringsadres. DAEMS BV behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de klant de reden van de weigering worden meegedeeld.
 2. Artikelen
  Prijzen van artikelen die worden aangevraagd via e-mail zijn informatief en niet bindend en kunnen ten allen tijde aangepast worden volgens de reële prijs. De afbeeldingen op de website zijn niet op ware grootte maar zo waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld. Afwijkingen in kleur en vorm geven geen enkel recht op schadevergoeding, omruiling, terugbetaling of annulatie wat betreft de bestelde producten. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.
 3. Prijzen
  Alle prijzen zijn in Euro of een andere munt door u gekozen en al dan niet BTW inclusief afhankelijk het gaat over een Europese of internationale klant. Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.
 4. Betaling
  De facturen zijn betaalbaar op het rekeningnummer IBAN: BE96 2300 1886 5005 BIC: GEBABEBB t.a.v.: Daems BV
  De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling ontvangen is. De facturen zijn betaalbaar binnen de 10 dagen of volgens overeenkomst met de koper.
  Na die periode beschouwen wij de bestelling als geannuleerd en dient de koper, indien hij de artikelen alsnog wenst, deze opnieuw te bestellen.
 5. Levering
  Bestellingen worden enkel verzonden na ontvangst van de volledige betaling. De zendingen gebeuren steeds voor rekening en op risico van de koper. 
 6. Bestelling zelf afhalen
  Het is mogelijk uw bestelling zelf af te halen in onze kantoren te Ramsel na afspraak. Zodra uw bestelling voor u klaarstaat, nemen wij telefonisch of via email contact met u op.
 7. Garantie
  Bij elk gekocht artikel wordt tevens een bewijs van echtheid meegeleverd. Onze garantie is 1 jaar op produktiefouten.
 8. Persoonlijke gegevens
  De door U ingegeven gegevens zullen enkel intern gebruikt worden om uw bestelling af te handelen en worden niet verstrekt aan derden.
       9. Terugzending

           In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument het recht aan DAEMS BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, 
          zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Nochtans kan  
          er niet worden afgezien van de aankoop indien het juweel op vraag van de klant artisanaal moet worden aangemaakt en dus op uitdrukkelijke wens van 
          de klant. Ingeval de klant afziet  van een in stock zijnde juweel, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar DAEMS BV. Indien het 
          juweel dat wordt teruggezonden beschadigd blijkt te zijn, kan  DAEMS BV wel een schadevergoeding van de klant eisen die overeenstemt met de 
         waardevermindering die het goed door de beschadiging ondergaan heeft. 

         Om goederen terug te zenden vul je het contact formulier in.


Terms and Conditions.

At DAEMS BV you can buy with confidence. By placing your order you indicate that you agree to the general terms and conditions of sale.
DAEMS BV has the right to change the content of the website and conditions at any time. All rights reserved to:

                                                                                                                Daems BV
                                                                                                              Stationsstraat 80B
                                                                                                                  2230 Ramsel
                                                                                                                        Belgium
                                                                                                             Tel.:016/69.91.00
                                                                                                          VAT: BE 0436582647
                                                                                               Company number 0436.582.647

1.Order

You will always receive an email confirming the order placed, containing the necessary information to make the payment and the delivery time. Unfortunately, DAEMS BV cannot accept liability for the consequences of incorrect data entry by the customer. As a customer, you are responsible for all shipments from us that arrive at your specified home or delivery address. DAEMS BV reserves the right to accept or refuse orders. Upon simple request, the customer will be informed of the reason for the refusal.

2. Articles

Prices of items requested via e-mail are informative and non-binding and can be adjusted at any time according to the real price. The images on the website are not full size but are depicted as truthfully as possible. Deviations in color and shape do not give any right to compensation, exchange, refund or cancellation with regard to the ordered products. However, it may happen that an item is out of stock; in that case we will inform you as soon as possible and you can decide to cancel your order.

3.Prices

All prices are in Euro or another currency of your choice and may or may not include VAT depending on whether you are a European or international customer. Price changes and typographical errors reserved.

4.Payment

The invoices are payable to the account number IBAN: BE96 2300 1886 5005 BIC: GEBABEBB Attn: Daems BV
The goods remain the property of the seller until full payment has been received. Invoices are payable within 10 days or as agreed with the buyer.
After that period, we consider the order as canceled and the buyer must reorder them if he still wants the items.

5.Delivery

Orders will only be shipped after receipt of full payment. Shipments are always made at the expense and risk of the buyer.

6.Collect your order yourself

It is possible to collect your order yourself from our offices in Ramsel by appointment. As soon as your order is ready for you, we will contact you by telephone or email.

7.Guarantee

Proof of authenticity is also included with each item purchased. Our warranty is 1 year on production errors.

8.Personal information

The information you enter will only be used internally to process your order and will not be provided to third parties.

9. Returns

In the context of distance selling to consumers, the consumer has the right to inform DAEMS BV that he renounces the purchase,
without payment of a fine and without stating a reason within fourteen (14) calendar days from the day following delivery. However, it is possible
The purchase cannot be canceled if the jewel must be made artisanally at the customer's request and therefore at the express request of the customer.
the customer. If the customer decides not to purchase a jewel in stock, he must return the goods to DAEMS BV at his own risk and expense. If it
If a jewel that is returned turns out to be damaged, DAEMS BV can demand compensation from the customer that corresponds to the
depreciation that the property has suffered as a result of the damage.

To return goods, complete the contact form.