Privacy Policy Daems B.V.

 

1. Algemeen

Daems B.V. met maatschappelijke zetel Stationsstraat 80 B 2230 Ramsel en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0436.582.647 vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Daems B.V. wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Daems B.V. wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Daems B.V. vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Daems B.V. verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

Daems B.V. nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen die van toepassing kunnen zijn op haar producten en leveringen.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers die de website van Daems B.V. bezoeken.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegegevensbescherming"), de wet van 30 juli 2018 ("Wet bescherming persoonsgegevens"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Daems B.V. streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Daems B.V. uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst Daems B.V. u graag door naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit [https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be].

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die Daems B.V. verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via onze website en die Daems B.V. verkrijgt door uw gebruik van onze website en/of onze producten en/of leveringen.

Daems B.V. treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van Daems B.V. producten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Daems B.V. voor zover nodig in het kader van de producten van  Daems B.V.

4. Doeleinden

Daems B.V. verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een bestelling of levering;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
 • Wanneer Daems B.V. daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Daems B.V. persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze producten en bestellingen in behandeling te nemen.

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor een code voor de prijslijst van  Daems B.V., dan heeft Daems B.V. in ieder geval uw adresgegevens nodig. Alle informatie die Daems B.V. over u ontvangt, gebruikt Daems B.V. alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt. Ook wanneer u uiteindelijk beslist om klant te worden bij Daems B.V. , zal Daems B.V. u om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantennummer, en zal Daems B.V. ook bepaalde gegevens aan u toewijzen, zoals logingegevens en toegangscode.

Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.

Daems B.V. gebruikt persoonsgegevens voor verschaffen van een toegangscode, het opstellen van offertes en facturen en voor administratieve doeleinden.

Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van Daems B.V. .

Daems B.V. kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten of speciale acties aan te bieden waarvan Daems B.V. meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.

Om prestaties op te volgen.

Daems B.V. kan persoonsgegevens gebruiken om haar producten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over producten, gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen is Daems B.V. wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan Daems B.V. worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.

5. Beveiliging

Daems B.V. streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, in de fysieke kantoren. Daems B.V. draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Voor de beveiliging van gegevens heeft Daems B.V. een specifieke persoon in dienst die toezien op de naleving van de wetgeving en de ethische aspiraties. Bovendien gebruikt Daems B.V. technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls en een antivirus systeem.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Er zijn verder geen medewerkers aanwezig van Daems B.V. die toegang hebben tot persoonlijke informatie. 

De website van Daems B.V. vermeld soms links naar sites van derden (sociale media of events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

Daems B.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening.

Dit nodig is voor onze dienstverlening.

Voor sommige aspecten van onze producten en leveringen werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Zo maakt Daems B.V. onder meer gebruik van dienstverleners voor verzekerd transport. Voor meer informatie over onze onderaannemers kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens onder punt 10.

Er een wettelijke verplichting is.

Daems B.V. verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.

Er een gerechtvaardigd belang is voor Daems B.V. of de betrokken derde.

Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.

Daems B.V. toelating heeft ontvangen van de betrokkene.

Indien Daems B.V. op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt Daems B.V. uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder).

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt Daems B.V. alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Daems B.V. , voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Daems B.V. zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( contact@apd-gba.be).

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Daems B.V. . Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Daems B.V. de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Daems B.V. dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

• Of wij persoonsgegevens van u verwerken;

• Voor welke doeleinden wij die verwerken;

• Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

• Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;

• Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;

• Welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en gegevenswissing

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan onze klantendienst gecontacteerd worden vanaf een geregistreerd adres of kunnen uw gegevens aangepast worden. Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 1. de persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Daems B.V. 
 4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Daems B.V. rust.

Daems B.V. zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Daems B.V. eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Daems B.V.   Daems B.V. kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Daems B.V. bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 10 jaar bij te houden.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van Daems B.V. de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 1. u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die Daems B.V. in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. Daems B.V. heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Daems B.V. zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door Daems B.V. .

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst,  verstrekt werden door uzelf en verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van Daems B.V. te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om Daems B.V. te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, 

8. Bewaartermijnen

Daems B.V. bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.

De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Daems B.V. bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 10 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na aankoop. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

9. Cookies & de website

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met Daems B.V. deelt bij het gebruik van onze website, hanteert Daems B.V. geen cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Websites

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, offertes, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Daems B.V. enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch Daems B.V. behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Daems B.V. en dat door de loutere mededeling van informatie aan Daems B.V. , deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Daems B.V. middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Daems B.V. worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

Cookies

Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookie' genoemd). 

Enkel is er een tracker voorzien op onze webpagina op het moment dat je gebruik maakt van onze contact pagina, namelijk :

 • ContacOt form

Verder is het mogelijk dat andere websites gebruik maken van cookies die niet door ons worden beheerd, aangestuurd worden of geplaatst worden zoals de website-builder Mozello.com, Google.com en Amazon.com

 • Google Fonts
 • Amazon CloudFront
 • Google Analytics 4

10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Daems B.V.
Attn: Marc Daems
Stationsstraat 80 B 2230 Ramsel België
Tel: +32 16 699100 / +32 475 264715
e-mail: marc@daems.be

11. Wijzigingen

Daems B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Verdere informatie betreffende de GDPR en AVG kan je vinden op https://daems-juwelen.mozello.be/avgdgpr/


 

Create your website or online store with Mozello

Quickly, easily, without programming.

Report abuse Learn more